EKIPA


-???-

Metody práce s uživateli

MAJÁK


Samotná práce s uživateli je postavena na individuálním přístupu ke každému uživateli. Každý klient má při přijetí do služby chráněného bydlení přiděleného svého „klíčového pracovníka“, který jej po celou dobu vede k samostatnosti, řeší s ním vše co je pro něj důležité. S  každým klientem je vytvořen individuální plán, kde si sám klient určí, čeho by chtěl pomocí služby dosáhnout (co je potřeba posílit, co je potřeba klienta naučit, co by pomocí služby bylo možné odstranit). Služba klientům nabízí ubytování; stravu nebo pomoc při přípravě stravy; pomoc při zajištění chodu domácnosti (vše formou nácviků); sociální poradenství; poskytuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; sociálně terapeutickou činnost; nabízí pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů klientů; pomáhá při vyřizování osobních záležitostí. 
V dopoledních hodinách probíhá nácvik vaření, který je veden pracovníkem, kdy uživatelé jsou rozděleni do menších skupin. V odpoledních hodinách od 14:00 do 16:00h. se uživatelé scházejí s pracovníky na socioterapeutické skupině, v průběhu se učí sociálním a komunikačním dovednostem, často jsou součástí různé kulturní akce a přednášky na aktuální témata ze společnosti. Uživatelé si často chystají své vlastní přednášky na témata, která je zajímají a jsou jim blízká a vymýšlejí další množství různých kulturních her a činností. Pořádáme také výlety po různých zajímavých místech Moravskoslezské kraje. Všechny tyto aktivity pomáhají uživatelům prohlubovat osobní vztahy a navzájem se osobně poznat. 
Klienti jsou povinni udržovat kontakt se svým klíčovým pracovníkem nebo navštěvovat aktivity organizace, které si sami zvolí. Jsou respektována specifika duševních chorob. Metody práce vycházejí z  kognitivně behaviorálního programu, metoda strukturovaného učení, skupinová a individuální práce s klientem. Cílem služby je dosáhnout osamostatnění klienta. Všichni pracovníci Chráněného bydlení Maják se řídí standardy kvality sociálních služeb a etickým kodexem sociálních pracovníků. 
Služba je poskytována celoročně dle smlouvy, 24 hodin denně. Provozní doba kanceláře: PO -PÁ 8:00 - 16:30 hodin. Mimo tuto dobu je služba zajišťována tzv. pohotovostní službou, kdy pracovníci jsou klientům k dispozici na uvedeném telefonním čísle. Telefonní číslo pohotovostní služby je uvedeno na viditelných místech, kdy službu konající pracovník se může v případě nutnosti dostavit do chráněného bydlení v krátkém čase. 
Materiální a technické zabezpečení služby 
Služba je realizována ve dvou činžovních domech (5 bytů), menším domě (určeného pro 5 osob) a jednom bytě (2 osoby) nacházejícího se v blízkosti centra města Opavy, což přináší klientům pocit společenství a destigmatizaci duševně nemocných lidí. Žádný z bytů tedy není ve vyloučené lokalitě, která by vedla u těchto lidí k sociální exkluzi. 

EKIPA | O NÁS | MAJÁK | HELP FOOD | GALERIE | PODPORUJÍ NÁS | PODPORA | KE STAŽENÍ | KONTAKTY | -???-


-???- | -???-